ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Godło Polski
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

RAZEM MAMY MOC, DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ. POBIERZ DEKLARACJĘ JUŻ TERAZ

DOŁĄCZ DO NAS A ZNAJDZIESZ TU NOWYCH PRZYJACIÓŁ!

Legitymacja Związku Nauczycielstwa PolskiegoRazem czujemy się pewniej i bezpiecznie. Razem łatwiej bronić godności pracowników, praw i interesów członków ZNP. Razem jesteśmy silniejsi w negocjacjach o lepsze warunki pracy, podwyżki płac i zabezpieczenie socjalne – Nas – pracowników #UniLodz. Razem możemy skutecznie wzbogacać więzi zawodowe, kształtować postępowy wizerunek szkolnictwa wyższego.Razem będzie nam miło na pikniku rodzinnym, wycieczkach, różnych spotkaniach i imprezach rekreacyjno-turystycznych. Razem, jeśli chcesz, możesz więcej pomóc innym. W trudnych sytuacjach życiowych otrzymasz pomoc prawną i wsparcie finansowe.

AKTUALNOŚCI

19.04 | Bezpłatne porady prawne

ZNP Uniwersytetu Łódzkiego organizuje dla swoich członków bezpłatne porady prawne w zakresie m.in. prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego,…

WIĘCEJ o Bezpłatne porady prawne

O ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W #UNILODZ

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działanością związkową!

Razem możemy więcej!

Pobierz deklarację już teraz!


Szanowni Państwo,

wypełnioną i podpisaną DEKLARACJĘ należy złożyć w Sekretariacie Związku
(Rektorat, p. 318, III piętro) lub do Przewodniczącego właściwej Rady Oddziałowej na Wydziale.

W roku 2015. nasz związek  obchodził okrągłą 70. rocznicę swej działalności w Uniwersytecie Łódzkim.

Była to okazja, by w przypomnieć najważniejsze momenty z  dziejów ZNP w łódzkiej Alma Mater, ze związkowej pracy dla  akademickiej społeczności oraz jego roli w historii Uniwersytetu jako takiego. A będzie on, również w maju przyszłego roku, uroczyście obchodził swój własny jubileusz związany z datą powołania go do życia w 1945 roku. Zaś zainteresowanych szerszą historią ZNP w UŁ odsyłamy do wydanej przez Wydawnictwo UŁ w 2006 r. książki pt. 60 lat ZNP w UŁ pod redakcją
J. Goździka i B. Liwowskiego oraz czterech pierwszych numerów pisemka Rady Zakładowej - Incydentalnika.


Tak więc nieco historii. Zawodowy ruch związkowy w postaci ZNP, który pojawił się w uniwersyteckich progach, nie od razu ukształtował się pod tą nazwą. Wpłynęły na to zmiany strukturalne w samej uczelni, jak i zasadnicze przemiany, zwłaszcza organizacyjne dokonane przed 1950 r. w samym ZNP. Przy połączeniu istniejących już przed wojną dwóch ogólnokrajowych związków (Sekcji Szkół Wyższych ZNP i Związku Zawodowego Pracowników Szkół Wyższych i Instytutów Naukowych) w 1947 r. stworzona została Sekcja Szkół Wyższych i Instytutów Naukowych ZNP. Odtąd możemy mówić o jednolitej, akademickiej organizacji związkowej działającej pod egidą ZNP, organizacji środowiskowej,, której geneza sięga 1905 roku.


Pracownicy nowo powstałego UŁ już w maju-czerwcu 1945 r. zorganizowali się w Sekcję Szkół Wyższych ZNP, będącą wówczas jedyną zawodową organizacją pracowników nauki w m. Łodzi i zrzeszającą kadrę naukową UŁ, a od 1947 r. także Politechniki Łódzkiej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Natomiast w 1950 r. SSW ZNP podzieliła się na organizacje zakładowe, które zaczęły działać w poszczególnych uczelniach. Tak więc, w tym czasie można mówić o początkach aktywności współczesnego Związku Nauczycielstwa Polskiego jako samodzielnej organizacji związkowej pracowników UŁ, WSE i Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej wewnętrznie podzielonych na grupy związkowe. Te zaś reprezentowały interesy pracownicze wydziału, biblioteki czy też administracji. W pierwszych latach związek zajmował się najistotniejszymi sprawami ważnymi dla społeczności, m.in. staraniami o własną przychodnię lekarską, przydziałem mieszkań pracowniczych czy rozdziałem wczasów i kolonii dla dzieci. Jednakże wspólnota interesów osób zatrudnionych na wydziale, a złożonych z paru grup, wymagała przedstawicielstwa. Stąd też w lutym 1953 r. na Wydziale Prawa pojawiło się ogniwo pośrednie pomiędzy zarządem Zakładowej Organizacji Związkowej ZNP a grupą - w postaci Rady Oddziałowej. Wkrótce Rady Oddziałowe zajęły w strukturze organizacyjnej miejsce dawnych grup związkowych, a zarząd uczelniany zastąpiła Rada Zakładowa. Rada w swej pracy posługiwała się wieloma komisjami, a jej członkowie oraz wyznaczeni reprezentanci ZNP zasiadali w uczelnianych komisjach senackich, rektorskich, socjalnych i innych. I nadal tak jest. Należy dodać, że w 1956 r. do naszej uczelnianej organizacji przyłączyła się ZOZ PWSP, a w 1961 r. - ZOZ WSE. Ponadto, w latach 50. ZNP w UŁ powiększył się o pracowników instytucji, które przed włączeniem do Uniwersytetu posiadały własne ZOZ-y, a to: Instytut Zoologii, Muzeum Przyrodnicze, Zarząd Ośrodków Akademickich i Studium Przygotowawcze (późniejsze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców). Do naszej organizacji związkowej należą również osoby zatrudnione w Łódzkim Towarzystwie Naukowym, Instytucie Badań Jądrowych i pracownicy PAN z Łodzi.


Istotnym polem aktywności związkowej stała się wyodrębniona w 1965 r. Sekcja Emerytów i Rencistów roztaczająca koleżeńską opiekę i udzielająca różnorakich form pomocy grupie związkowych seniorów.


Pierwszym prezesem SSW w 1945 r. został Józef Chałasiński, a w kolejnych władzach znaleźli się tacy wybitni naukowcy, jak: Marian  Henryk Serejski, Helena Brodowska, Natalia Gąsiorowska, Zofia Libiszowska, Krystyna Śreniowska i Bogdan Zwolski, a od 1950 r. funkcje prezesów ZOZ w UŁ pełnili m.in. Benedykt Halicz, Stanisław Hrabec, Kazimierz Kąkol, Mateusz Suichniński, Romuald Skowroński i Wacław  Szubert.


Wydaje się, że warto podkreślić to, iż nawet w okresie stalinizacji Polski czy w trudnych latach 60. i 70. ZNP, mimo tego, że związany był z OPZZ, to nie dał się zideologizować  i wciągnąć bieżącą politykę władz. Tym bardziej nasz - uczelniany. Był on zawsze pomocny w rozwiązywaniu różnorakich problemów wszystkich pracowników naszej Uczelni, nie tylko jego członków. Wynikało to i wynika z zapisów pomieszczonych w Statucie ZNP. O fakcie otwartości naszej środowiskowej organizacji świadczył skład osobowy jej kierownictwa. Kolejnymi prezesami związku w latach 60. I 70. wybierani byli wybitni nauczyciele akademiccy i działacze społeczni, tacy jak: Jerzy Piątkowski, Witold Śmiech, Romuald Skowroński, Andrzej Rembieliński, Stanisław Liszewski i Michał Seweryński.


Nie ulega wątpliwości, że w drugiej połowie lat 70. ZNP w UŁ był rzeczywistym współgospodarzem Uniwersytetu, aktywnie uczestnicząc w jego rozwoju. Znaczna grupa naszych działaczy związkowych nabyte doświadczenie wykorzystywała przy pełnieniu ważnych funkcji w uczelni (rektorzy S. Liszewski, M. Seweryński), w mieście (J. Kropiwnicki - prezydent i S. Liszewski - prezes ŁTN) lub administracji centralnej (ministrowie J. Kropiwnicki i M. Seweryński).


Nie sposób wymienić tu wszystkich członków zarządu, przewodniczących komisji i innych aktywnych działaczy, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach ZNP w UŁ w trakcie 70. lat jego działalności. Wymieńmy jednak tych, którzy zasiadali we związkowych władzach centralnych i międzynarodowych. Do tych pierwszych należeli: wiceprezes Sekcji Nauki ZG ZNP Jerzy Kortan, członkowie Zarządu Głównego ZNP Krzysztof Kąkol i Antoni Rajkiewicz i wiceprezes Krajowej Rady Nauki ZNP w latach 1990-94 Władysław Baranowski. Zaś Waldemar Michowicz zrazu pełnił funkcję wiceprezesa Rady Zakładowej, następnie wiceprezesa łódzkiego Zarządu Okręgu, członka Sekcji Nauki ZG, wiceprezesa Zarządu Głównego oraz w latach 1976-81 i 1983-94 reprezentanta ZNP-członka Rady Wykonawczej Światowej Federacji Pracowników Nauki i przewodniczącego Komitetu Rozbrojeniowego.


Po reaktywacji naszej związkowej organizacji w 1982 r. - na skutek starań kolegów R. Rosina i W. Baranowskiego -  i nawiązując do działalności w poprzednim, długim okresie istnienia i wielokierunkowej pracy, funkcje prezesów powierzano kolejno: Ryszardowi Rosinowi, Władysławowi Baranowskiemu, Bogusławowi Rakowskiemu, Tadeuszowi Grabarczykowi i Krzysztofowi Skotnickiemu. Aktualnie stanowisko prezesa Prezydium Rady Zakładowej piastuje  kol. Lech Leszczyński.


Obecne cele, kierunki i formy działalności ZNP w UŁ niewiele się różnią od przyświecających założycielom związku w 1945 r., chociaż, jak zwykle, dostosowywane są do aktualnych wydarzeń w życiu Uczelni oraz zgłaszanych potrzeb jego członków. A są nimi: działalność statutowa, dbanie o każdego pracownika Uczelni, utrzymanie wysokiego prestiżu zawodu nauczyciela oraz szeroko rozumiana ochrona interesów pracowniczych, a przede wszystkim integracja związkowego środowiska i wzajemna pomoc.

Członkowie Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim w kadencji 2019-2024


Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Jednostka

1.

Prezes RZ ZNP #UniLodz

42 635 57 78

Wydział Chemii UŁ

2.

Wiceprezes RZ ZNP ds. finansowych  #UniLodz

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

3.

Wiceprezes RZ ZNP #UniLodz

42 635 44 75

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

4.

Członek Prezydium RZ ZNP #UniLodz

42-665-53-73/42-664-53-54

Wydział Filologiczny UŁ

5.

Członek Prezydium RZ ZNP #UniLodz

42 635 64-81

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

6.

Członek Prezydium RZ  #UniLodz

42 635-40-33

Administracja Centralna 

7.

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

8.

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

42 635 51 10

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

9.

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

42 635 57 41

Wydział Chemii UŁ 

10.

Gheribi Sara 

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

Wydział Zarządzania UŁ

11.

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

Administracja Centralna 

12.

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

42-665-53-73

Wydział Filologiczny UŁ 

13.

Grażyna Iwańska-Patorek

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

42 635 40 33

Sekcja Emerytów i Rencistów RZ ZNP UŁ 

14.

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

42-665-53-73

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 

15.

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ 

16.

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

42 635 51 89

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

17.

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

42 635 43 17

Administracja Centralna 

18.

Członek Rady Zakładowej ZNP #UniLodz

42-635-46-24

Wydział Prawa i Administracji UŁ

 

 

 

Przewodniczący rad oddziałowych Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim


 

Wydział

Przewodniczący Rady Oddziałowej

Telefon

Adres e-mail

Wydział Filologiczny UŁ

42-665-53-73 42-664-53-54

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny #UniLodz

42 635 57 92

Wydział Prawa i Administracji

42-635-64-33

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ i Wydział Zarządzania UŁ 

Wydział Zarządzania UŁ 

j. w. 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

42  635 44 75

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

j.w.

j.w.

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Wakat

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Wakat

Studium Języków Obcych

Sekretariat 42 635 52 72

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Sekretariat 42 635 47 00

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

42-635-64-81

Wydawnictwo UŁ

wakat 

Administracja i Obsługa Ogólna

42 635 40 33

Sekcja Emerytów i Rencistów

Grażyna Iwańska-Patorek

42 635 40 33

 

Komisja Rewizyjna Związku Nauczycielsstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim


Zgodnie z Art.57.2 oraz 57.3 Statutu ZNP organami kontrolnymi w pionie szkolnictwa wyższego i nauki są: Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz zakładowe komisje rewizyjne.Do zadań i kompetencji organów kontrolnych należy:

 • kontrolowanie zarządów i rad w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami Statutu i uchwałami władz oraz organów statutowych  ZNP,
 • kontrolowanie zarządów  i rad w zakresie działalności finansowej,
 • opiniowanie projektów preliminarzy budżetowych i sprawozdań z realizacji budżetów,
 • przedstawianie oceny działalności i składanie wniosku w sprawie absolutorium dla zarządów i rad.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Łódzkim w kadencji 2019-2024:

 

L.p.

Nazwisko i imię

Kontakt

Jednostka

1.

Dąbrowski Szymon

szymon.dabrowski@uni.lodz.pl

Administracja Centralna 

2.

Stalmach Magdalena 

magdalena.stalmach@lib.uni.lodz.pl

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 


 

Wykaz zespołów powołanych w ramach Rady Zakładowej ZNP UŁ w kadencji 2019-2024 – uchwała Rady Zakładowej ZNP UŁ nr 18/2019 z 5 grudnia 2019 r.


 1. Zespół ds. nauczycieli akademickich: Kol. Anna Barańska-Szmitko, Kol. Wojciech Marciniak.
 2. Zespół ds. turystyki i rekreacji: Kol. Anita Krokosz, Kol. Magdalena Miedzińska, Kol. Alicja Nowicka,  Kol. Lilianna Światek;
 3. Zespół ds. socjalnych (w tym reprezentacja na zewnątrz) – Kol. Lech Leszczyński, Kol. Anita Krokosz.

Przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim w Senacie UŁ w kadencji 2020-2024 jest Kol. Lech Leszczyński.

Przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim w Radzie Bibliotecznej jest Kol. Magdalena Miedzińska.

Przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim w Komisji Antydyskriminacyjnej UŁ jest Kol. Anna Barańska-Szmitko.

Przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim w Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024 jest Kol. Anna Tomza-Tulejska.


Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim w komisjach rektorskich w kadencji 2020-2024:


 

Lp.

Komisja

Przedstawiciel ZNP #UniLodz

Jednostka

1.

Komisja ds. dydaktycznych i spraw studenckich

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

2.

Komisja ds. badań naukowych

3.

Komisja ds. BHP

Wydział Chemii UŁ

4.

Komisja Mieszkaniowa

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

5.

Komisja Pojednawcza

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

 

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim w komisjach senackich w kadencji 2020-2024:


Lp.

Komisja

Przedstawiciel ZNP #UniLodz

Jednostka

1.

Komisja statutowa i organizacyjna

Wydział Filozoficzno-Historyczny

2.

Komisja ds. ekonomicznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

3.

Uczelniana Komisja Oceniająca

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

4.

Odwoławcza Komisja Oceniająca

Wydział Filologiczny UŁ

5.

Pozawydziałowa Komisja Oceniająca

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

6.

Komisja ds. kadrowych

Wydział Chemii UŁ

7.

Podkomisja ds. nagród naukowych Rektora UŁ

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

8.

Zespół ds. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Centrum Zarządzania Majątkiem UŁ

 

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim w WYDZIAŁOWYCH KOMISJACH OCENIAJĄCYH w kadencji 2020-2024:


 

Lp.

Wydział

Przedstawiciel ZNP #UniLodz

Adres e-mail

4.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

6.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

7.

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

10.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

12.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

 

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim w RADACH WYDZIAŁU w kadencji 2020-2024:


 

Lp.

Wydział

Przedstawiciel ZNP #UniLodz

Adres e-mail

4.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

6.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Anna Hynas

7.

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

8.

Wydział Prawa i Administracji UŁ

10.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

11.

Wydział Studiów Międzynarodowych i   Politologicznych UŁ

 

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim w Komisjach Socjalnych:


 

Lp.

Nazwa komisji

Przedstawiciel ZNP #UniLodz

Jednostka

1.

Komisja ds. zdrowia i opieki społecznej

Kol. Aleksander Andrzejewski


Kol. Elżbieta Luzińska


Kol. Małgorzata Trusewicz-Skrok

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ


Biblioteka Uniwersyteu Łódzkiego


Sekretariat RZ ZNP UŁ

2.

Komisja ds. wypoczynku dzieci i młodzieży

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców


Archiwum UŁ

3.

Komisja ds. wczasów pracowniczych

Kol. Maria Drozdowska


Kol. Halina Drubkowska-Nykiel


Kol. Teresa Kochańska


Kol. Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska


Kol. Renata Juszczak


Kol. Lilianna Światek


Emeryt


Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ


Administracja


Emeryt


Wydział Chemii UŁ


Wydawnictwo UŁ

4.

Komisja ds. sportu i rekreacji

Wydział Chemii UŁ


Wydział Matematyki i Informatyki UŁ


Administracja

5.

Komisja ds. funduszu mieszkaniowego

Kol. Sławomir Domagała


Kol. Wiktor Kochański


Kol. Alicja Nowicka

Wydział Chemii UŁ


Administracja


Administracja


 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, uprzejmie informujemy, że dyżury członków Prezydium Rady Zakładowej ZNP #UniLodz będą się odbywały, po wczesniejszym telefonicznym potwierdzeniu z Sekretariatem ZNP #UniLodz pod numerem tel. 42 635-40-33/42 235-01-28 (10.00-14.00).

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Sekretariat Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim mieści się w budynku Rektoratu UŁ, przy ul. Narutowicza 68, pokój 318, III piętro.

Pracujemy codziennie w godzinach 10.00-14.00.

Można się z nami kontaktować w godzinach pracy Sekretariatu:

osobiście, telefonicznie: 42 635-40-33/ 42 235-01-28  515-152-734 bądź mailowo: znpul@uni.lodz.pl

Pracownicy Sekretariatu:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim (dalej „Administrator”).


Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w  szczególności w celach wykonania umowy zawartej z administratorem lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy oraz w celach zapewnienia z Panem/Panią kontaktu.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pod adresem: ul@znp.edu.pl.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim został wyznaczony Koordynator Ochrony Danych Osobowych.


Kontakt z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych (dalej: KODO):

Kol. Lilianna Światek

e-mail: lswiatek@znp.edu.pl


Główne zadania KODO:

 • KODO pełni rolę punktu kontaktowego pomiędzy zakładową organizacją a krajową organizacją i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych RSzWiN ZNP (dalej: IOD) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
 • KODO zapewnia wsparcie zakładowych organizacjom w zakresie ochrony danych osobowych poprzez konsultowanie spraw z zakresu ochrony danych osobowych z IOD i przedstawianie zakładowej organizacji rekomendacji w tym zakresie.
 • KODO sprawuje nadzór nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych w zakładowej organizacji oraz prowadzi w ramach zakładowej organizacji rejestry.
 • KODO może wykonywać również inne zadania z zakresu ochrony danych osobowych zlecone przez radę zakładową. W szczególności KODO może nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobom pełniącym funkcje związkowe w zakładowej organizacji.
 • KODO zapewnia IOD niezbędne wsparcie w zakresie realizacji uprawnień i obowiązków IOD.

Bezpłatne Porady Prawne

ZNP Uniwersytetu Łódzkiego organizuje dla swoich członków bezpłatne porady prawne w zakresie m.in. prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego, lokalowego, egzekucyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Porady udzielane są przez adwokata Piotra Kupisa – Fijałkowskiego, co do zasady, dwa razy w miesiącu, w siedzibie ZNP (Rektorat, pokój 318, III piętro).

Zapisy na spotkanie ( ustalenie terminu i godziny) telefonicznie pod numerem: 42 635 40 33.

POMOC FINANSOWA

Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP #UniLodz

 §1

Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu:

 • urodzenia lub przysposobienia dziecka;
 • śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców (również teściów).

Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP.

§2

Wnioski o przyznanie zasiłków rozpatruje Prezydium RZ ZNP w UŁ.

Termin rozpatrzenia wniosku wynosi dwa tygodnie od daty jego złożenia.

§3

Członek Związku składający wniosek powinien legitymować się  co najmniej 6 - cio miesięcznym stażem związkowym oraz regularnie opłacanymi składkami członkowskimi.

Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w ciągu roku od dnia urodzenia, przysposobienia lub zgonu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 lub Nr 2 do niniejszego regulaminu, załączając odpowiednio:

 • ważną legitymację ZNP,
 • wyciąg z aktu urodzenia lub aktu zgonu,
 • dowody pokrycia kosztów pogrzebu, w przypadku o którym mowa w §1 ust. 2,
 • prawomocne postanowienie sądu w sprawie przysposobienia dziecka.

§4

Zasiłek z tytułu urodzenia, przysposobienia lub zgonu dziecka wypłaca się oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są członkami ZNP.

W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka martwego przysługuje jeden, korzystniejszy dla członka ZNP zasiłek.

Zasiłek, o którym mowa w §1 ust. 2 przysługuje jednej osobie.

§5

Wysokość zasiłków statutowych:

 • Z tytułu urodzenia dziecka 2000 zł
 • Z tytułu śmierci członka Związku lub członka rodziny: 1000 zł
 • Z tytułu śmierci członka rodziny: 800 zł

§6

Zmiana Regulaminu może nastąpić tylko w formie pisemnej na podstawie uchwały Rady Zakładowej ZNP w UŁ,  pod rygorem nieważności.

§7

Regulamin wchodzi w życie z dniem  05 - 04 – 2011 roku i jego postanowienie stosuje się do urodzin i zgonów po tej dacie.

Regulamin przyznawania zapomóg losowych

§ 1

Zapomogę losową z funduszu Rady Zakładowej ZNP w UŁ przyznaje się członkom ZNP UŁ z minimum dwuletnim stażem związkowym, aby pomóc w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych i materialnych.

§2

Zapomogę losową można przyznać w następujących sytuacjach:

 • indywidualne zdarzenie losowe – np. wypadek, kradzież z włamaniem do mieszkania, pożar, zalanie mieszkania;
 • klęska żywiołowa;
 • długotrwała choroba – niezbędne zaświadczenie lekarskie o chorobach przewlekłych;
 • śmierć.    

§3

Do wniosku powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających uzasadnienie przyznania zapomogi:

 • informacja o wypadkach związanych z losowym zdarzeniem (kopia zaświadczenia ze szpitala, zaświadczenie od lekarza o chorobach przewlekłych, kopie rachunków/faktur za zakupione lekarstwa czy wizyty lekarskie) członka Związku lub osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • informacja o dochodach na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym (PIT do wglądu).

§4

Osoby pragnące uzyskać zapomogę losową powinny złożyć do Sekretariatu ZNP w UŁ (Rektorat, pok. 113 a) wniosek o przyznanie pomocy finansowej wraz  z uzasadnieniem i opinią przewodniczącego Rady Oddziałowej ZNP (wniosek do pobrania w Sekretariacie  i na stronie Związku). Wnioski Emerytów opiniuje Przewodniczący Sekcji Emerytów.

§5

O zapomogę losową może wystąpić w imieniu osoby zainteresowanej inny członek ZNP UŁ.

§6

W przypadku długotrwałej i trudnej sytuacji materialnej o zapomogę losową można wystąpić nie częściej niż raz na 2 lata.

§7

 Na wysokość zapomogi losowej będą miały wpływ  - charakter zdarzenia losowego oraz sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o zapomogę. 

§8

Wniosek o zapomogę losową, po spełnieniu podanych wyżej warunków formalnych, rozpatruje Prezydium Rady Zakładowej ZNP w UŁ i podejmuje decyzję o jej przyznaniu. Od decyzji Prezydium nie przysługuje odwołanie.


Regulamin przyznawania zapomóg innych niż losowe

§1

Zapomogę inną niż losową z funduszu Rady Zakładowej ZNP w UŁ przyznaje się członkom ZNP UŁ z minimum dwuletnim stażem związkowym.

§2

Zapomogę inną niż losową można przyznać w następujących sytuacjach:

a. spłata zadłużenia mieszkania;

b.zapomogi dla pracowników zwalnianych przez Zakład Pracy;

c. zakup okularów, aparatu słuchowego itp.

§3

Do wniosku powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających uzasadnienie przyznania zapomogi.

§4

Członkowie Związku  pragnący uzyskać zapomogę powinni złożyć do Sekretariatu RZ ZNP w UŁ (Rektorat, pokój 113 a) wniosek o przyznanie pomocy finansowej wraz z uzasadnieniem oraz opinią przewodniczącego Rady Oddziałowej ZNP (wniosek do pobrania w Sekretariacie i na stronie internetowej). Wnioski Emerytów opiniuje Przewodniczący Sekcji Emerytów.

§5

O zapomogę losową może wystąpić w imieniu osoby zainteresowanej inny członek ZNP UŁ.

§6

O zapomogę inną niż losową można wystąpić nie częściej niż raz na 2 lata.

§7

Wniosek o zapomogę, po spełnieniu podanych wyżej warunków formalnych, rozpatruje Prezydium Rady Zakładowej ZNP w UŁ i podejmuje dezyję o jej przyznaniu. Od decyzji Prezydium nie przysługuje odwołanie.


Regulamin przyznawiania nagród za długoletnią działalność w ZNP w UŁ

§1

Do jednorazowej nagrody jest uprawniony –emeryt - członek ZNP w UŁ, który przed odejściem na emeryturę miał co najmniej 10- letni staż związkowy lub 5 – letni staż w przypadku renty [1].

§1a

Uchylony[2].

§2

Prawo do otrzymania nagrody wygasa po 6 miesiącach od daty przejścia na emeryturę. Datę przejścia na emeryturę i pobrania odprawy emerytalnej z Zakładu Pracy potwierdza Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

§3

Wysokość nagrody ustala Prezydium RZ ZNP UŁ. Od 01.03.2019 r. obowiązuje kwota 1.100,00zł [3].


[1] znowelizowany uchwałą Prezydium Rady Zakładowej ZNP UŁ 04/2021 z 3 lutego 2021 r.  

[2] znowelizowany uchwałą Rady Zakładowej ZNP UŁ 10/2020 z 15 października 2020 r., następnie   uchwałą Prezydium RZ ZNP UŁ 04/2021 z 3 lutego 2021 r.  

[3] znowelizowany uchwałą Prezydium RZ ZNP UŁ nr 08/2019  z dnia 28 lutego 2019 r.

Na podstawie uchwały RZ ZNP UŁ nr 8/2016 z dnia 22 marca br. począwszy od września br. zostaje wprowadzona bezzwrotna pomoc finansowa dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim, których dzieci rozpoczynają naukę w I klasie szkoły podstawowej w wysokości 380,00 zł na każde dziecko.


Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa powyżej przysługuje członkom ZNP UŁ, legitymującym się co najmniej 6-miesięcznym stażem związkowym.

Pomoc finansowa jest wypłacana do końca października roku kalendarzowego, w którym dziecko  rozpoczyna naukę w I klasie szkoły podstawowej.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa powyżej powinny być składane na odpowiednim formularzu.

Społeczna Inspekcja Pracy

Obok Państwowej Inspekcji Pracy do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważniona jest Społeczna Inspekcja Pracy, której funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy.

Kieruje nią zakładowa organizacja związkowa. Społecznym nadzorem mogą być zatem objęte tylko te przedsiębiorstwa, w których działają związki zawodowe. Spoełeczna Inspekcja Pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników. Inspekcja ta reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy. Społeczna iIspekcja Pracy jest powoływana w trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.


Społeczny inspektor pracy ma prawo:

 • kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy (przestrzeganie postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych);
 • uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w analizowaniu przyczyn powstawania tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy;
 • kontrolować stosowanie przez zakład pracy właściwych środków zapobiegawczych;
 • uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy;
 • opiniować  projekty planów poprawy warunków bhp i planów rehabilitacji zawodowej;
 • podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników w kształtowaniu właściwych warunków bhp.

Społeczni Inspektorzy Pracy w Uniwersytecie Łódzkim


Lp.

Imię i Nazwisko Społecznego Inspektora Pracy

Funkcja

Jednostka UŁ

1.

Zakładowy Społeczny Inpektor Pracy

Wydział Chemii

2.

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

3.

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Wydział Chemii UŁ

Sekcja Emerytów i Rencistów

Uśmiechnięci emeryci wśród drzew

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim

Strona Sekcji Emerytów i Rencistów  to Twoja strona czcigodna Koleżanko Seniorko i czcigodny Kolego Seniorze! Zapraszamy!

Odwiedzaj ją  jak najczęściej, a dowiesz się co „w trawie piszczy” i co proponują Tobie koleżanki i koledzy z Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w UŁ.

Chcę dowiedzieć się więcej
Uśmiechnięci emeryci wśród drzew